Rekisteriseloste

Peejoen Auto- ja Konehuolto Oy

henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Päivitetty 24.5.2018
Henkilötietojen käsittely vaihtelee sen mukaan mitä palveluja tai kanaviamme käytät.

1. Rekisterinpitäjä
Peejoen Auto- ja Konehuolto Oy
Rautakatu 2
61100 Peräseinäjoki
y-tunnus 2609999-3

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Stamblewski
Sydänmaantie 4 A
61100 Peräseinäjoki 0443804501
toimisto@autojakonehuolto.fi

2. Rekisteröidyt 
Korjaamon asiakkaat sekä työntekijät


Tallennamme seuraavat Asiakas tiedot
Nimi: etu- ja sukunimi
Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Tilaustiedot: tilaushistoria, tietoa tilatuista tuotteista
Tietoa ostoista: ostohistoria, tietoa ostetuista tavaroista, oston ajankohta
Tietoa ostoistasi sekä suoritetusta palvelusta: ostetut tuotteet ja palvelut, rahamäärä, ostopaikka, päivämäärä ja maksutapa, alennukset, tietoa suoritetusta korjauksesta ja huollosta
Ajoneuvotiedot: rekisterinumero, auton malli
Tietoa ajoneuvostasi: ajettu matka (mittarilukema), auton komponenttien ja toimintojen kunto
Henkilötietoja joita saamme kolmannelta osapuolelta:
• Julkiset henkilö- ja ajoneuvorekisterit: nimi, yhteystiedot, ajoneuvotiedot

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä riskienhallintaan. Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde. 
Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu yhtiön oikeutettuun etuun.
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, yritys- ja muita tietoja Peejoen Auto- ja Konehuollon palveluja tilanneista ja käyttävistä henkilöistä sekä yrityksistä ja heidän edustajistaan.
Rekisteröityihin liittyviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietosisältöön kuuluu myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset ajoneuvo- ja huoltotapahtumatiedot.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toimisto@autojakonehuolto.fi tai Rautakatu 2 61100 Peräseinäjoki.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ja ylläpidetään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, yhteyshenkilöiden kontaktoinnin yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti. Tietoja päivitetään tarvittaessa Liikenneturvallisuusviraston (TraFi) rekisteristä ja Väestörekisteristä.
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä
Työntekijältä työsuhdetta solmiessa

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Peejoen Auto- ja Konehuolto Oy.n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen. Yhtiö varmistaa, että pääsy rekisteritietoihin on vain henkilöillä ja tahoilla, jolla on toimenkuvansa suorittamiseen kannalta tarve tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Joissain tapauksissa henkilötietosi saatetaan kuitenkin luovuttaa yhtiölle, joka käsittelee henkilötietojasi EU/ETA alueen rajojen ulkopuolella. Näissä tapauksissa tulemme varmistamaan kaikki kohtuulliset lailliset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet taatakseen, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävällä suojaustasolla.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.